శ్రీ సూర్య గ్యాస్ట్రో & లివర్ సెంటర్

  • (అడ్వాన్స్‌డ్ ఎండోస్కోపీ & హెపటోలోజి కేర్)
  • లూసిడ్ మీద, 1st ఫ్లోర్, 16-1-25, ఎడిఫీస్,
  • కలెక్టర్ ఆఫీస్ నుండి బీచ్ డౌన్ రోడ్ వైపు (కుడి వైపు),
  • మహారాణి పేట, విశాఖపట్నం - 530002

  • Sri Surya Gastro & Liver Centre
  • (Advanced Endoscopy & Hepatology Care)
  • Above Lucid, 1st Floor, 16-1-25, Edifice,
  • Collector Office towards Beach Down Road (Right Side),
  • Maharani Peta, Visakhapatnam - 530002
For International Patients & NRI'sFor International Patients & NRI's